კალათა

კალათა ცარიელია

საკონტაქტო ინფორმაცია

შეკვეთა

შეკვეთისთვის ჯერ გაიარეთ ავტორიზაცია ან დარეგისტრირდით

კონფიდენციალობის პოლიტიკა და სხვა წესები და პირობები
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!
თქვენ იმყოფებით საიტზე www.medipharma.ge , რომელიც შპს “მედიფარმა-ჯე”-ს
ინტელექტუალურ საკუთრებას წარმოადგენს.
შესაბამისად, “მედიფარმა-ჯე”-ს თანხმობის გარეშე საიტზე არსებული ფოტო თუ
ტექსტუალური მასალის გამოყენება იკრძალება.
მარკეტინგული თვალსაზრისით, უკეთესი მომსახურეობისა და შეთავაზებების გაუმჯობესების
მიზნით, შპს მედიფარმა-ჯე” საიტზე თქვენი აქტივობის შედეგად წარმოქმნილ გარკვეულ
ინფორმაციას აგროვებს.
“მედიფარმა-ჯე” უზრუნველჰყოფს, რომ ინფორმაციის მოგროვება, მისი დაცვა და საჭიროების
შემთხვევაში, მისი მესამე მხარისადმი გადაცემა მოხდება მხოლოდ მონაცემთა დაცვის შესახებ
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. კანონით დამავალდებულებელი
შემთხვევების გარდა, აღნიშნული ინფორმაციის კონფიდენციალობა მკაცრად იქნება დაცული
“მედიფარმა-ჯე”-ს მიერ.
აგრეთვე, საჭიროა იცოდეთ, რომ ჩვენ, “მედიფარმა-ჯე”-ს, არ მიგვიწვდება ხელი თქვენს საბანკო
ანგარიშზე და საბანკო ბარათის მონაცემებზე, რადგან საბანკო ოპერაციები სს “თიბისი ბანკის”
საშუალებით ხორციელდება, ამავე ორგანიზაციის მიერ ოპერირებად დაცულ სერვერზე.
აღნიშნულ სერვერსა და თქვენს შორის კომუნიკაცია დაცულია SSL ტექნოლოგიით.
თქვენი მხრიდან მოცემულ საიტზე ოპერირება ავტომატურად ნიშნავს, რომ:
ხართ სრულწლოვანი;
გაეცანით “წესები და პირობები”-ს გრაფაში მოყვანილ ტექსტს;
ეთანხმებით კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკას;
ეთანხმებით კომპანიის მომსახურებისა და საიტით სარგებლობის წესებსა და პირობებს;
თანახმა ხართ, რომ კომპანიამ შეცვალოს ზემოთაღნიშნული წესები და პირორები თქვენი
წინასწარი თანხმობისა და პირადად ინფორმირების შესახებ და ინფორმაციის განახლება
მოხდეს მხოლოდ გრაფაში “წესები და პირობები”.
საიტის საშუალებით გაყიდული პროდუქცია, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე (ეტიკეტისა და
შეფუთვის პერსონალიზაცია), უკან არ მიიღება, თუმცა გარკვეულ ინდივიდუალურ
შემთხვევებში, კომპანიის კეთილი ნებით, განიხილება შეძენილი პროდუქტის სხვა
პროდუქტით ჩანაცვლების ვარიანტი.
მადლობას გიხდით ჩვენი მომსახურეობით სარგებლობისთვის!

1. შპს მედიფარმა-ჯე პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის  პირობები:

1.1.  კომპანია მედიფარმა-ჯეს, პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკის  გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას 3 კალენდარული დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოთ ან შეცვალოთ შეძენილი პროდუქტი.
1.2.  უკან დაბრუნებას ექვემდებარება მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც ვებ-გვერდზე განთავსებულია სტატუსის „ექვემდებარება დაბრუნებას“ ქვეშ.

2. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის წესი:

2.1 პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დაუკავშირდეთ კომპანია მედიფარმა-ჯეს საინფორმაციო ცენტრს და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების შესახებ.
2.2.  პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს
ატვირთვა და გამოგზავნა კომპანიის ელ. ფოსტის მისამართზე: info@medipharma.ge
2.3.  პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.
2.4.  თუ პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, კომპანია მედიფარმა-ჯე უფლებას იტოვებს ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევითი სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება
გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა. მოკვლევის შედეგების საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია გააგრძელოს ან შეწყვიტოს პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების/შეცვლის პროცედურა.
2.5.  პროდუქტის დაბრუნებას (ტრანსპორტირებას) უზრუნველყოფს კომპანია  მედიფარმა-ჯე საკუთარი საშუალებით, მოთხოვნის განთავსებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.
2.6.  პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.).

2.7. პროდუქტის დაბრუნება წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ:

2.7.1.        პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
2.7.2.        პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;
2.8.  პროდუქტის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია თუ:
2.8.1.        პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია ან;
2.8.2.        თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი;
2.8.3.        თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია ან/და შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზ/ებ/ი, რომელიც არ არის გამოწვეული მომხმარებლის
ბრალით.

2.8..4  პროდუქტის შეცვლა წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია, თუ:
2.8.4.1  პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია;
2.8.4.2  პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
2.8.4.3  პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
2.8.4.4 პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;
2.8.4.5  თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი. ასეთ შემთხვევაში პროდუქტის შეცვლისას პროდუქტის ახალი
ღირებულებიდან გამომდინარე შესაძლებელია საჭირო გახდეს მომხმარებლის მიერ  თანხის დამატება.

3.    ანაზღაურების წესი:

3.1.  კომპანია მედიფარმა-ჯე, მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ პროდუქტში გადახდილი თანხის:
3.1.1. 100%, იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია და თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,   და სხვ.);
3.1.2. 100% იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი ან პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში და თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტი, და სხვ.) .
3.1.3. 90-100%-მდე იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი, და ასევე თან ახლავს შეძენის დროს
გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  და სხვ.).
3.1.4. 60-90%-მდე იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია ან/და შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზ/ებ/ი.
3.1.5. თუ შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული ყველა ფუნქციონალური ან/და ვიზუალური მახასიათებელი ან/და არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტი,  საგარანტიო ფურცელი და სხვ.) კომპანია უფლებას იტოვებს არ დაიბრუნოს პროდუქტი და შესაბამისად, არ დააბრუნოს პროდუქტში გადახდილი თანხა.
3.2.  მომხმარებლის მიერ პროდუქტის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი,
პროდუქტის შეცვლა შესაძლებელია მყიდველის მიერ შესაძლო პროდუქტის ღირებულების 10%-ის ანაზღაურებით.
3.3.  თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით მომხმარებელის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
3.4.  მომხმარებელს შეძენილი პროდუქტის ღირებულებას, წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესითა და ოდენობით, აუნაზღაურებს 15 სამუშაო დღის ვადაში, გარდა 3.1.1. მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
3.5.  წინამდებარე პოლიტიკის 3.1.1. მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მომხმარებელს პროდუქტის ღირებულება დაუბრუნდება 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

4. პროდუქციის დაბრუნება/შეცვლის პროცედურა:

4.1.  იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნების ინიცირება მიტანისთანავე მყისიერად მოხდება მომხმარებლის მხრიდან, შემთხვევა ფიქსირდება საინფორმაციო ცენტრში და კურიერს ეძლევა დასტური პროდუქტის წამოღებაზე;
4.2.  პროდუქციის მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში მომხმარებელს შეუძლია დააფიქსიროს მოთხოვნა პროდუქციის დაბრუნებაზე;

5.   პროდუქციის შეცვლის ვადები:

5.1.  პროდუქციის შეცვლის მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში, მომხმარებელს დაბრუნებული პროდუქტის იდენტური პროდუქტი

ნაღდი ფულით გადახდა

ბარათით გადახდა